Stocklist

Name
Size 1
Size 2
 • Placeholder

  Elaeagnus angustifolia

  Size 1MS 200/250 WRB
 • Placeholder

  Elaeagnus angustifolia

  Size 1150/175 RB
 • Placeholder

  Elaeagnus angustifolia

  Size 1shrub 60/80
 • Placeholder

  Elaeagnus angustifolia

  Size 1Co 30 L
  Size 2Std 08/10
 • Placeholder

  Elaeagnus angustifolia

  Size 1Co 30 L
  Size 2Std 10/12
 • Placeholder

  Elaeagnus angustifolia

  Size 1Co 30 L
  Size 2Std 12/14
 • Placeholder

  Elaeagnus ebb. ‘Limelight’

  Size 1cont. 80/100
 • Placeholder

  Elaeagnus ebb. ‘Limelight’

  Size 1cont.125/150
 • Placeholder

  Elaeagnus ebbingei

  Size 1cont.100/125
 • Placeholder

  ELAEAGNUS EBBINGEI

  Size 17,5 L
  Size 280/100
 • Placeholder

  ELAEAGNUS EBBINGEI

  Size 17,5 L
  Size 2100/125
 • Placeholder

  ELAEAGNUS EBBINGEI

  Size 120 L
  Size 2125/150
 • Placeholder

  Elaeagnus multiflora

  Size 1shrub 60/100
 • Placeholder

  Elaeagnus pungens ‘Maculata’

  Size 1cont.150/175
 • Placeholder

  Elaeagnus umbellata

  Size 1cont.100/120
 • Placeholder

  Elaeagnus umbellata

  Size 1shrub 80/120
 • Placeholder

  Elaeagnus x ebbingei

  Size 13 Lit.
  Size 240/50
 • Placeholder

  Elaeagnus x ebbingei

  Size 17,5 Lit.
 • Placeholder

  Elaeagnus x Ebbingei

  Size 1200cm stem fantr
  Size 212/14 co 25 l
 • Placeholder

  Elaeagnus x Ebbingei

  Size 1Std 6-8
  Size 2co 20 l
 • Placeholder

  Elaeagnus x Ebbingei

  Size 1Std 6-8 180cm stem fantr
  Size 2co 20 l
 • Placeholder

  Elaeagnus x Ebbingei

  Size 1Std 8-10 200cm stem kube
  Size 2co 25 l
 • Placeholder

  Elaeagnus x Ebbingei

  Size 1fantrained
  Size 2co 45 l
 • Placeholder

  Elaeagnus x Ebbingei

  Size 1fantrained
  Size 2co 60 l
 • Placeholder

  Eleagnus angustifolia

  Size 1Std 06/08
 • Placeholder

  Eleagnus angustifolia

  Size 1Std 08/10
 • Placeholder

  Enkianthus campanulatus

  Size 1cont.100/125
 • Placeholder

  Eonymus alatus ‘Ciliatodentatus’

  Size 160/80 RB
 • Placeholder

  Erica carnea ‘December Red’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica carnea ‘December Red’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica carnea ‘Ghost Hill’

  Size 1cont. 2 yr
 • Placeholder

  Erica carnea ‘Kramers Rote’

  Size 1cont. 2 yr
 • Placeholder

  Erica carnea ‘Kramers Rote’

  Size 1cont. 2 yr
 • Placeholder

  Erica carnea ‘Winterfreude’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica carnea ‘Winterfreude’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica cin. ‘C.D. Eason’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica cinerea ‘C.D. Eason’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Eva Gold’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Furzey’

  Size 1cont. 2 yr
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Ghost Hill’s

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Ghost Hills’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Kramers Rote’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Kramers Rote’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Rva Gold’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Silberschmelze’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘Silberschmelze’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica darl. ‘White Perfection’

  Size 1cont. 2 yr
 • Placeholder

  Erica vagans ‘Mrs D.F. Maxwell’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica vagans ‘Mrs. D.F. Maxwell’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica vagans ‘Rosea’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Erica vagans ‘Rosea’

  Size 1Co 3 L
 • Placeholder

  Escallonia ‘Iveyi’

  Size 140/60 C3
 • Placeholder

  Escallonia ‘Iveyi’

  Size 1cont. 80/100
 • Placeholder

  Escallonia Iveyi

  Size 13 Lit.
 • Placeholder

  Escallonia rubra ‘Crimson Spire’

  Size 160/80 C3
 • Placeholder

  Escalonia ‘Red Dream’

  Size 1C10 40/50
 • Placeholder

  Escalonia ‘Red Dream’

  Size 1Co 10 L
  Size 240/50
 • Placeholder

  Euonumus alatus

  Size 180/100 C10
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 1cont.175/200
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 1cont. 80/100
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 1cont.100/125
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 160/80 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 1MS 150/175 WRB
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 140/60 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 160/80 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 180/100 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 1100/125 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus

  Size 1125/150 RB
 • Placeholder

  EUONYMUS ALATUS

  Size 1RB
  Size 280/100
 • Placeholder

  EUONYMUS ALATUS

  Size 1RB
  Size 2100/125
 • Placeholder

  EUONYMUS ALATUS

  Size 1RB
  Size 2125/150
 • Placeholder

  Euonymus alatus ‘Compactus’

  Size 1cont. 80/100
 • Placeholder

  Euonymus alatus ‘Compactus’

  Size 160/80 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus ‘Compactus’

  Size 130/40 RB
 • Placeholder

  Euonymus alatus ‘Compactus’

  Size 140/50 RB
 • Placeholder

  Euonymus europaeus

  Size 1125/150 RB
 • Placeholder

  Euonymus europaeus

  Size 1150/175 RB
 • Placeholder

  Euonymus europaeus ‘Red Cascade

  Size 160/80 C3
 • Placeholder

  Euonymus europeus

  Size 160/100 3br
 • Placeholder

  Euonymus fort. ‘Emerald Gold’

  Size 150/60 RB
 • Placeholder

  Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n’ Gold’

  Size 120/25 C2
 • Placeholder

  Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n’ Gold’

  Size 125/30 C2
 • Placeholder

  Euonymus fortunei ‘Minimus’

  Size 125/30 C2
 • Placeholder

  Euonymus fortunei ‘Sunspot’

  Size 130/40 C3
 • Placeholder

  Euonymus jap. ‘Micro Green’

  Size 140/50 C5
 • Placeholder

  Euonymus japonicus

  Size 1cont. 30/40
 • Placeholder

  Euonymus japonicus

  Size 1100/125 RB
 • Placeholder

  Euonymus japonicus

  Size 1125/150 RB
 • Placeholder

  Euonymus phellomanus

  Size 1125/150 RB
 • Placeholder

  Exochorda serratifolia ‘Snow White’

  Size 130/50 C3